1399/01/10 08:16
جلسه قرارگاه پدافند زيستي
جلسه قرارگاه پدافند زیستی در مورخ 1398/01/09 به ریاست جناب آقای آقازاده استاندار محترم و اعضای محترم ستاد کلیه فرمانداران از طریق ویدیو کنفرانس با کیفیت HD در جلسه شرکت نموده و ارائه گزارش نمودند

جلسه قرارگاه پدافند زیستی در مورخ 1398/01/09 
به ریاست جناب آقای آقازاده استاندار محترم و اعضای محترم ستاد 
 کلیه فرمانداران از طریق ویدیو کنفرانس با کیفیت HD در جلسه شرکت نموده و ارائه گزارش نمودند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved