1399/01/07 08:42
برگزاري جلسه فوقالعاده استانداران و فرمانداران سراسر كشور با وزير محترم
برگزاری جلسه فوقالعاده استانداران و فرمانداران سراسر کشور با وزیر محترم کشور به صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه فرمانداران در بستر شبکه دولت و به صورت ویدیو کنفرانس با کیفیتHD حظور داشتند

برگزاری جلسه فوقالعاده استانداران و فرمانداران سراسر کشور با وزیر محترم کشور به صورت ویدیو کنفرانس 
در این جلسه فرمانداران در بستر شبکه دولت و به صورت ویدیو کنفرانس با کیفیتHD حظور داشتند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved