1398/04/19 14:09
بازديد از فضاي اداري و كليه طبقات ساختمان دانشگاه پيام نور
بازدید مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از ساختمان دانشگاه پیام نور استان و مرکز رشد و نوآوری واقع در خیابان خرم در مورخ 1398/04/18 انجام گردید

بازدید مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از ساختمان دانشگاه پیام نور استان و مرکز رشد و نوآوری واقع در خیابان خرم در مورخ 1398/04/18 انجام گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved